Algemene voorwaarden verhuur

 

Algemeen

Deze voorwaarden hebben betrekking op de huurovereenkomst (en de hierin genoemde goederen) tussen de verhuurder Bep & co en de in de overeenkomst genoemde huurder.

 • Met het ondertekenen van de overeenkomst heeft de huurder verklaard zich aan de huurvoorwaarden te conformeren, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Bep & co blijft te allen tijde eigenaar van de verhuurde verkleedkisten inclusief de inhoud. Het is de huurder niet toegestaan de verkleedkist van Bep & co te verhuren aan derden.Reservering en overeenkomst
 • Het reserveren van een verkleedkist bij Bep & co geschiedt via e-mailadres info@bepenco.com of telefoonnummer 06-53548381 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00-18.00 uur).
 • Op basis van de reservering stelt Bep & co een huurovereenkomst op die in tweevoud ondertekend dient te worden. Met ondertekening staat de reservering vast.
 • De overeenkomst wordt gesloten voor de periode die beide partijen in de huurovereenkomst zijn overeengekomen.

Prijzen en borg

 • Alle genoemde prijzen gelden voor de periode die is overeengekomen in de huurovereenkomst en zijn inclusief BTW.
 • Naast de overeengekomen prijs vraagt Bep & co een borgsom van €80,- voor de huur van de verkleedkist.
 • Bep & co zal het bedrag van de borgsom bij het onbeschadigd en compleet terugbezorgen van de kist terugbetalen.
 • Bij overschrijding van de overeengekomen huurperiode of bij schade houdt Bep & co de borgsom van €80,- in.

Ophalen, retourneren en betaling

 • De huurder kan de verkleedkist op een nader overeen te komen tijdstip bij Bep & co afhalen. Tenzij anders is overeengekomen.
 • Bij het ophalen van de verkleedkist dient de huurder zich te legitimeren.
 • Voorafgaand aan het ophalen van de verkleedkist dient de huurder de huurovereenkomst in tweevoud te tekenen en het bedrag verschuldigd inclusief de borg van €80,- ter plekke contant af te rekenen. De huurder kan er voor kiezen voorafgaand aan het afhalen van de verkleedkist het verschuldigde bedrag over te maken aan Bep & co via IBAN rekeningnummer NL91 INGB 0006 2638 06 t.n.v. Bep & co te Breda.
 • Huurder dient de verkleedkist na afloop van de verhuurperiode zelf terug te brengen bij Bep & co, tenzij anders overeengekomen. Na controle van de kist op eventuele schade en reiniging van de kleding, krijgt de huurder de betaalde borg binnen twee dagen per banktransactie retour gestort.
 • Indien de huurder een draaiboek wenst af te nemen, ontvangt de huurder na (aan)betaling van Bep & co, gebruikersnaam en wachtwoord om het draaiboek te kunnen bekijken via www.bepenco.com. De huurder kan het draaiboek een week voorafgaan aan
 • de periode genoemd in de overeenkomst inzien.

Annulering
Bij annulering van de reservering is de huurder verschuldigd:

 • Tot 1 week voor de verhuurdatum 25% van de totale kosten
 • Van 1 week tot 1 dag voor de verhuurdatum 50% van de huurprijs
 • Vanaf de eerste verhuurdag 100% van de huurprijs

Reiniging, schade en reparatie

 • De huurder mag de kleding in de verkleedkisten niet zelf wassen of repareren. Ook vlekken mogen niet door de huurder verwijderd worden.
 • De huurder is verplicht elke vorm van schade en gebrek aan de verkleedkist en kleding direct aan Bep & co te melden.
 • Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan houdt Bep & co de borg in.

Gebruik en aansprakelijkheid

 • De huurder mag de verkleedkisten van Bep & co alleen onder permanent toezicht van een volwassene gebruiken.
 • Bep & co kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of letsel. Het huren en gebruik van de kisten geschiedt geheel op eigen risico.
 • Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Bep & co in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal de Bep & co ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
 • Het verbruik van de knutselmaterialen dient op een redelijke wijze te gebeuren. Anders is Bep & co helaas genoodzaakt het ruime keuze aanbod van de knutselmaterialen te minderen.

Toepasselijk recht en geschillen

 • Op de gesloten overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
 • In geval van een geschil, geeft de partij naar wiens oordeel sprake is van een geschil, schriftelijk aan de andere partij te kennen dat er sprake is van een geschil.
 • Bep & co en de huurder zullen in geval van een geschil eerst naar beste kunnen en in onderling overleg een oplossing trachten te bewerkstelligen.
 • Ieder geschil over de overeenkomst tussen Bep & co en de huurder dat niet kan worden opgelost, zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda.